Adwokat Mateusz Chudziak
m.chudziak@chw-adwokaci.com
tel. 501 569 415
Adwokat Jakub Witkowski
j.witkowski@chw-adwokaci.com
tel. 733 256 326

Prawo karne

Prawo karne skarbowe

 

Prawo karne gospodarcze

 

Prawo karne międzynarodowe

 

Prawo karne wykonawcze

Czytaj więcej  

Spółki i kontrakty

Rejestracja spółek i zmian w rejestrach sądowych

 

Spory sądowe na gruncie kodeksu spółek handlowych

 

Tworzenie umów w obrocie gospodarczym

 

Spory na tle wykonania umów handlowych

Czytaj więcej  

Ubezpieczenia i odszkodowania

Sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia

 

Sprawy o świadczenia z tytułu ubezpieczeń na życie i NNW

 

Postępowania regresowe

 

Doradztwo prawne przy zawieraniu umów ubezpieczeń

Czytaj więcej  

Prawo medyczne

Sprawy sądowe dotyczące zdarzeń medycznych

 

Postępowania przed Narodowym Funduszem Zdrowia

Czytaj więcej  

Podatki

Postępowania podatkowe

 

Wnioski o interpretacje indywidualne

 

Postępowania sądowo-administracyjne ze skarg na decyzje podatkowe

 

Doradztwo podatkowe

Czytaj więcej  

Prawo karne skarbowe:

Bronimy oskarżonych w procesach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko:

1) obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji,

2) obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami,

3) obrotowi dewizowemu,

4) organizacji gier hazardowych.

 

Prawo karne gospodarcze:

Zapewniamy kompleksową obsługę w toku postępowań wszczętych w związku
z przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu, w tym obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

 

Prawo karne międzynarodowe:

Oferujemy pomoc prawną w ramach postępowań w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych związanych z przejęciem i przekazaniem ścigania karnego, w tym z wystąpieniami o wydanie lub przewóz osób ściganych albo skazanych przebywających poza granicami kraju ze szczególnym uwzględnieniem postępowań w przedmiocie wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania
(w skrócie "ENA").

Reprezentujemy skazanych w postępowaniach dotyczących:

1) zarządzenia wykonania kary,

2) odroczenia wykonania kary,

3) przerwy w odbywaniu kary,

4) warunkowego przedterminowego zwolnienie z odbycia reszty kary,

5) zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,

6) zamiany kary orzeczonej na karę zastępczą.

Rejestracja spółek i zmian w rejestrach sądowych:

Konstruujemy umowy i statuty spółek w sposób najlepiej dopasowany do potrzeb udziałowców i charakteru działalności spółki. Asystujemy przy podpisywaniu aktów notarialnych oraz przeprowadzamy kompletną procedurę rejestracyjną spółek handlowych. Przeprowadzamy przekształcenia, łączenie i podział spółek. Zapewniamy pełną obsługę przy rozwiązaniu i likwidacji spółek, a także w postępowaniach upadłościowych.

 

Spory sądowe na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych

Zapewniamy profesjonalną reprezentację w procesach sądowych dotyczących wyłączania wspólników ze spółek, pociągania do odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółek, uchylania lub stwierdzania nieważności uchwał spółek, sądowego rozwiązywania spółek, odszkodowań z tytułu naruszenia zakazu konkurencji wspólników spółek.

 

Tworzenie umów w obrocie gospodarczym

Konstruujemy umowy handlowe i asystujemy przedsiębiorcom w negocjacjach handlowych dotyczących ich zawarcia. Specjalizujemy się w umowach sprzedaży, świadczenia usług, najmu, a także umów z zakresu zabezpieczenia wierzytelności, tj. umów o ustanowienie hipoteki, zastawu, poręczenia, etc..


Spory na tle wykonania umów handlowych

Reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami w sprawach odszkodowawczych z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Prowadzimy rozmowy ugodowe w przedmiocie wykonania umów gospodarczych oraz reprezentujemy przedsiębiorców w mediacjach, a także przed sądami arbitrażowymi. Przeprowadzamy skuteczną windykację należności pieniężnych powstałych w wyniku niewykonania umowy przez kontrahenta.

Sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia

Reprezentujemy strony w sporach sądowych o zapłatę odszkodowań za straty majątkowe i utracone korzyści, a także o zapłatę zadośćuczynień za doznaną krzywdę bądź śmierć osoby najbliższej.


Sprawy o świadczenia z tytułu ubezpieczeń na życie i NNW

Reprezentujemy strony w sporach o zapłatę świadczeń z zakresu ubezpieczeń osobowych.


Postępowania regresowe

Dostarczamy pomocy prawnej, włącznie z występowaniem w sądzie w charakterze pełnomocnika strony powodowej bądź pozwanej, w sprawach o zapłatę regresów ubezpieczeniowych.

 

Doradztwo prawne przy zawieraniu umów ubezpieczeń

Asystujemy przy zawieraniu umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Dokonujemy analiz postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczeń i oceniamy przydatność danych klauzul pod kątem profilu działalności klientów. Dostarczamy wsparcia w negocjacjach w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia. Doradzamy również agentom i brokerom ubezpieczeniowym w zakresie prawa ubezpieczeń.

Prowadzimy procesy dotyczące zdarzeń medycznych zarówno po stronie pacjentów jak i podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, w tym zakładów opieki zdrowotnej oraz lekarzy podwładnych czy prowadzących indywidualną praktykę lekarską. Zapewniamy tym samym pomoc lekarzom w postępowaniach przed Narodowym Funduszem Zdrowia.

Prawo karne skarbowe:

Bronimy oskarżonych w procesach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko:

1) obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji,

2) obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami,

3) obrotowi dewizowemu,

4) organizacji gier hazardowych.

Prawo karne gospodarcze:

Zapewniamy kompleksową obsługę w toku postępowań wszczętych w związku
z przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu, w tym obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

 

Prawo karne międzynarodowe:

Oferujemy pomoc prawną w ramach postępowań w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych związanych z przejęciem i przekazaniem ścigania karnego, w tym z wystąpieniami o wydanie lub przewóz osób ściganych albo skazanych przebywających poza granicami kraju ze szczególnym uwzględnieniem postępowań w przedmiocie wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania
(w skrócie "ENA").

Reprezentujemy skazanych w postępowaniach dotyczących:

1) zarządzenia wykonania kary,

2) odroczenia wykonania kary,

3) przerwy w odbywaniu kary,

4) warunkowego przedterminowego zwolnienie z odbycia reszty kary,

5) zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,

6) zamiany kary orzeczonej na karę zastępczą.

adwokaci

Adwokaci Mateusz Chudziak i Jakub Witkowski prowadzą Kancelarie Adwokackie, w ramach których dostarczają kompleksowej pomocy podmiotom gospodarczym w zakresie ochrony prawnej na gruncie prawa kontraktów, prawa podatkowego oraz prawa karnego gospodarczego i skarbowego. Swoją zawodową działalność traktują jako służbę na rzecz rozwoju krajowej przedsiębiorczości, dla której to bezpieczeństwo prawne jest filarem właściwego funkcjonowania. Dzięki ich rzetelnej i sumiennej pracy przedsiębiorcy mogą ze spokojem zaangażować się w kwestie najistotniejsze dla ich działalności, wiedząc, że to fachowcy chronić będą ich interesy przed zagrożeniami ze strony nieuczciwych kontrahentów bądź bezprawnych działań organów państwowych. Ponadto Adwokaci dostarczają każdemu profesjonalnego wsparcia w sprawach z zakresu ubezpieczeń i odszkodowań oraz prawa medycznego, bacząc by w sposób jak najefektywniejszy spożytkować zdobytą wiedzę i doświadczenie w służbie swojemu klientowi.

Zespół:

Mateusz Chudziak
Adwokat

Adwokat Mateusz Chudziak ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Toruniu, pod patronatem adw. Marzenny Kamińskiej. Jednocześnie obronił rozprawę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych na temat historii Międzynarodowej Organizacji Kawy.
Czytaj więcej  

Jakub Witkowski
Adwokat

Adwokat Jakub Witkowski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie również Podyplomowe Studia Prawa Medycznego dla Prawników na UMK. Jest ponad to absolwentem Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Czytaj więcej  

centrum wiedzy

Publikacje

Bibliografia:

Kujawsko - Pomorska Izba Adwokacka w Toruniu (1976-2016). Historia i wspomnienia, red. M. Chudziak, J. Witkowski, M. Indan - Pykno, E. Wielińska, A. Ruczyńska, Toruń 2016

Autor:

J. Witkowski

Bibliografia:

Nowości. Dziennik Toruński, 02.10.2015 r., s. 8.

Autor:

M. R. Chudziak

Bibliografia:

[w:] Polish Political Science Yearbook 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014/XLIII

Aktualności

25
Apr
W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt “Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy”...
9
Dec
W dniach 27 - 29 listopada 2015 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi odbyło się szkolenie zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego w ramach projektu "Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy"
9
Dec
W dniu 9 grudnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie o sygnaturze akt K 35/15 dotyczącej konstytucyjności zmian z dnia 19 listopada 2015 r. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
1
Nov
W dniu 28 października 2015 r. adw. Mateusz Chudziak i adw. Jakub Witkowski udzielali darmowych porad prawnych mieszkańcom Torunia...
1
Nov
W dniu 21 października 2015 r. Sąd Najwyższy, procedując w składzie trzech sędziów, podjął w sprawie III CZP 70/15 następującą uchwałę...

PRO BONO

Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich...

współpraca

Adwokaci

  Rozwiń

> adw. Marzenna Kamińska- specjalistka z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie zarówno w reprezentowaniu pracowników, jak i pracodawców. Obsługuje także przedsiębiorców z branży budowlanej i transportowej w sporach z organami rentowymi na tle objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym. Doradca Kancelarii.
 

Pracownicy naukowi

  Rozwiń

> Michał Piotr Ziemiak - asystent w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego Wydzału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaka Kopernika w Toruniu. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń, w tym artykułów w najlepszych prawniczych wydawnictwach w Polsce: Państwie i Prawie oraz Kwartalniku SPP Iustitia, a także branżowych Prawie Asekuracyjnym i Wiadomościach Ubezpieczeniowych. Doradca Kancelarii z zakresu prawa ubezpieczeń.
 

Doradcy podatkowi

  Rozwiń

Prawnicy zagraniczni

  Rozwiń

> Katarzyna Gibas - abogada (adwokat) w renomowanej hiszpańskiej kancelarii z siedzibą w Madrycie, specjalizująca się w prawie własności intelektualnej, w tym w szczególności w kwestiach dotyczących ochrony nazw marek produktów.

kontakt

Adres
 • Kancelaria Adwokacka Mateusz Chudziak
 • Rynek Staromiejski 17, 87-100 Toruń
 • m.chudziak@chw-adwokaci.com
 • 501 569 415
 • NIP: 9562074563
Godziny otwarcia
 • Pn.-Pt.   

  8.00 - 15.30

 • Sob.    

  9.00 - 14.00

Adres
 • Kancelaria Adwokacka Jakub Witkowski
 • ul. Łazienna 4, 87-100 Toruń
 • j.witkowski@chw-adwokaci.com
 • 733 256 326
 • NIP: 8792504937
Godziny otwarcia
 • Pn.-Pt.   

  8.00 - 15.30

 • Sob.    

  9.00 - 14.00